الف) درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره خساراتي به سخت افزارها، تجهيزات، لوازم اندازه گيري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وسايل با اموال شرکت وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد شرکت ) ظرف حداكثر يك هفته جبران نمايد .

ب) كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف و
شئونات شرکت مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد .

ج) كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاق و شئون اسلامي را در محيط شرکت دقيقاً رعايت نمايد .

ه) كارآموز بايستي هرگونه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات اصولي خود را بطور فردي به مدیر مجموعه اعلام نماید و از القا خواسته خود به كارآموزان ديگر جداً پرهيز نمايد.

و) کارآموز میبایست حفظ امانت داری در باب شرکت و اطلاعات مرتبط با آن را حفظ نماید